Nytt fra LMK 1/2018

Nytt år og nye muligheter.

2017 var et år som vil bli husket for mye uro både internt og eksternt i LMK. Landsmøtet 2017 var preget av flere tunge saker. Den kanskje mest dominerende og omfattende saken var knyttet til at Styret i LMK valgte å si opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge 27. januar 2017 – lenge før avtalen normalt skulle løpe ut. LMK hadde vektige grunner for dette, og en særskilt bestemmelse i avtaleverket mellom WaterCircles Norge og LMK muliggjorde dette, da det hadde skjedd vesentlige endringer i selskapet både med hensyn til eierforhold og økonomi.
Styret i LMK ønsket at Landsmøtet 2017 skulle få innsikt hva saken dreiet seg om, og resultatet ble 85 sider bestående av vedlegg/dokumentasjon, redegjørelse og juridiske vurderinger og anbefalinger foretatt på vegne av LMK fra et av landets mest profilerte advokatkontor.
Landsmøtet vedtok med et overveldende flertall å stille seg bak Styrets vurdering, og da det «lå i lufta» at et kommende juridisk etterspill ville komme, ble det gitt aksept for at betydelige og ikke p.t. kjente advokatkostnader kunne bli resultatet. En ikke uventet konflikt fulgte, men det hele endte i et forlik i juli 2017 hvor det ble enighet om at samarbeidet fortsatte ut 2017.
Det må derfor erkjennes at mye tid og ressurser i 2017 gikk med til nettopp denne forsikringssaken. Fremdeles er det forhold rundt samarbeidet som ikke er avklart, men samarbeidsperioden er over og LMK velger nå å se fremover!

Samarbeidet med IF er påbegynt – viktig at alle med LMK-forsikring flytter.

Les videre

Nytt fra LMK 10/2017

Et turbulent år går mot hell – nye muligheter i 2018.

2017 har i stor grad vært preget av forsikringssnakk, og for utenforstående kan det lett fremstå som om LMK utelukkende er blitt til en forsikringsformidler. Det kan avkreftes her og nå, men det er ikke til å legge skjul på at den konflikten som har vært med WaterCircles Norge har vært en tidkrevende og ikke minst en kostbar prosess for Styret og Administrasjonen i LMK.  Vi håper derfor at samarbeidet med IF vil gi nødvendig stabilitet i hverdagen, slik at forsikringsordningen igjen vil bli en mer selvgående prosess. Det vil også komme vesentlige forenklinger ved søknadsprosessen, slik at dette vil avlaste LMKs Administrasjon til å vie mer tid til våre kjerneområder – drifte en organisasjon for motorhistorie og kjøretøykultur.

Strategikonferansen.

LMK ønsker en diskusjon om veien videre. Utfordringene for vår bevegelse er mange, og det er flere andre aktører på banen til dels innenfor det samme segmentet. Tiden, politiske retninger og høy inflasjon i verdien på eldre kjøretøy hemmer den rekrutteringen og etterveksten vi behøver. Målet må være at vi skaper gode løsninger i fremtiden slik at det fortsatt skal kunne være mulig å eie, bevare og bruke motorhistoriske kjøretøy i Norge. Dette krever av oss mer synlighet, opplysning og forståelse rundt hvilke utfordringer vi står overfor. Dette er nok ikke en jobb LMKs Styre og Administrasjon vil kunne klare alene, men dette krever en massemønstring i bevegelsen hvor vi gjør et felles løft for saken. Her vil også samarbeid med andre organisasjoner bli aktuelt for at vi i fellesskap kan skape den synligheten og slagkraften dette krever av oss.

Les videre

Nytt fra LMK 9/2017

UNIKT FORSIKRINGSTILBUD; IF TILBYR LIK PRIS MED WATERCIRCLES UANSETT TILBUD!

Konkurransen hardner til – IF matcher prisene fra WaterCircles uansett!

Som et siste forsøk på å beholde LMK-kundene, har nå WaterCircles startet en priskrig overfor LMK-medlemmene. Vi vil likevel minne om at forsikring er mye mer enn pris, men LMK har tidligere meddelt våre medlemmer at IF vil tilby like priser som WaterCircles. Dette var basert på de prisene medlemmene hadde i WaterCircles p.t., men den nylig oppståtte situasjonen hvor WaterCircles sender ut tilbud og ringer rundt til våre medlemmer, vil vi med glede kunne presentere følgende;

IF tilbyr like priser med WaterCircles uansett hva WaterCircles tilbyr!

I tillegg har vi vesentlige forbedrede vilkår, noe som gir et langt bedre produkt enn det WaterCircles i dag tilbyr gjennom LMK-Forsikringen. Dette er blant annet knyttet til at samtlige forsikringer har førsterisiko, lavere egenandeler, dekning opp til 300.000,- på basisforsikringen samt forbedret veihjelpsordning. Dette burde gjøre valget enkelt?

Flyttingen skjer i et raskt tempo nå.

Les videre

Fullmaktsskjema og kontaktinformasjon for LMK-Forsikring i IF

Fullmakts skjema – overføring av forsikringer til If

Som tidligere omtalt i “Nytt fra LMK 8/2017” er det nå viktig at flest mulig flytter sine forsikringer videre i LMK-ordningen hos IF med virkning fra 2018.
Vedlagt er et fullmaktsskjema, ment for distribusjon på hjemmesider, klubb-blader, Facebook-sider, medlemsmøter med mer.

IF har også utviklet en ny nettside for LMK-Forsikringen. Denne finner dere på;

www.if.no/lmk                         Fullmakts skjema – overføring av forsikringer til If

Et eget team med rådgivere med spesialansvar for LMK-Forsikringen står nå klare til å bistå dere med å finne frem til riktige forsikringsprodukter. Disse kan kontaktes direkte;

Thomas Solberg, Seniorrådgiver                     Kjartan Braathen, Seniorrådgiver
e-post: Thomas.solberg@if.no                         e-post: Kjartan.braathen@if.no
Tlf: 75 50 21 03                                                Tlf: 75 50 21 04

Daniel Kjelstrup, Forsikringsrådgiver               Arne Martin Nesje, Forsikringsrådgiver
e-post: Daniel.kjelstrup@if.no                          e-post: Arne.martin.nesje@if.no
Tlf: 22 53 31 29                                                Tlf: 75 50 21 02

Truls Ekran, Teamkoordinator
e-post: Truls.ekran@if.no
Tlf: 75 50 21 01

For alle andre mer generelle henvendelser, er det etablert en egen epost-adresse: lmk@if.no

Med ønske om en riktig god helg!
Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK

 

Nytt fra LMK 8/2017

Kommunikasjon er viktig.
LMK gjeninnførte i høst en ordning med hyppige nyhetsbrev til eier-klubbene i LMK. Dette har også vært praktisert tidligere, men har vært lite regelmessig de siste årene. LMK ser på dette som en mulighet til å høyne både interessen for og forståelsen av LMK. Vi ønsker å være langt mer enn bare en forsikringsformidler for LMK-klubbene, men derimot den unisont foretrukne organisasjonen for alle med interesse for motorhistoriske kjøretøyer i Norge. Dessverre har andre virkeområder kommet mer i bakgrunnen, når mye av vår virksomhet har vært relatert til forsikring i den senere tid.
Derfor vil nyhetsbrevene fortsette også etter at en ny forsikringsordning med IF er etablert og «på skinner». Det blir derfor avgjørende at disse nyhetsbrevene fra LMK publiseres i alle klubbenes fora som medlemsblader, hjemmesider og på Facebook. LMK sitter ikke med direkte kontaktinformasjon til klubbenes medlemmer, så derfor trenger vi litt bistand for at kommunikasjonsflyten skal fungere tilfredsstillende.

LMK vil komme i kontakt med medlemmene.
Nyhetsbrevene fra LMK er bare ett av flere virkemidler for at LMK skal kunne komme i kontakt med medlemmene og få rett fokus på de sakene som blir viktig fremover. Vi har derfor også tro på at vi møter klubbene, og LMK stiller gjerne opp så langt dette er mulig på klubbmøter, arrangementer etc. LMK ønsker derfor å bli langt mer synlige, så innspill om viktige arrangementer og hendelser hvor LMK kunne vært et naturlig innslag mottas med takk.
Les videre